Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1 Algemene bepalingen
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle
daaruit volgende handelingen tussen Ballonnenidee. Deze voorwaarden zijn ook van
toepassing als Ballonnenidee zaken/diensten van derden huurt/koopt/afneemt en deze aan u
levert. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
2.    Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven
de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen
zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
3.   De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze
algemene voorwaarden.
Artikel 2 Wanneer is er een overeenkomst
1.   Alle aanbiedingen van Ballonnenidee zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen, tenzij in de offerte
iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat
deze informatie onjuist is, mag Ballonnenidee de aanbieding aanpassen en komen de kosten
voor uw rekening. De offerte moet ondertekend worden teruggestuurd aan Ballonnenidee. De
overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging van Ballonnenidee of doordat
feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Ballonnenidee.
2.  Offertes dienen minimaal 2 weken voor levering ondertekend retour te zijn om levering te
kunnen garanderen.
3.   Wanneer u een bestelling plaatst op basis van de door Ballonnenidee aangeleverde prijslijsten,
ontvangt u van Ballonnenidee een schriftelijke bevestiging. De overeenkomst komt tot stand
na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Ballonnenidee of doordat feitelijk wordt
begonnen met de levering door Ballonnenidee.
4.   Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Ballonnenidee dit
doorberekenen aan u.
5.   U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Ballonnenidee gedane aanbiedingen of
reclamemateriaal.
Artikel 3 Ballondecoraties
1.   Ballonnenidee zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en
Ballonnenidee mag hiervoor gebruik maken van derden.
2.   De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat
de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel
gewenste betalingszekerheid is gegeven.
3. Het risico van de zaken gaat over van Ballonnenidee op u, op het moment dat de zaken in uw
feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.

4.   De zaken worden door Ballonnenidee bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U

moet ervoor zorgen, dat de plaatsen waar Ballonnenidee de zaken moet afleveren,

onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
5.   Levering vindt alleen plaats op de begane grond, tenzij anders afgesproken.
6.   U moet de zaken afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert
of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen
aanvullende kosten in rekening gebracht worden.
7.   De levering van de zaken vindt plaats op de nader afgesproken datum.
8.   De kosten van levering, waaronder verpakking, transport, reiskosten en transportverzekering
zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn meegenomen in de offerte die u van Ballonnenidee
heeft ontvangen.
9.    Wanneer Ballonnenidee dit nodig acht, mag zij u verplichten een waarborgsom te voldoen ter
waarborg van bepaalde zaken.
Borg is van toepassing op alle ballondecoratie frames, ballonexploder, ballon releasenet, deze
kosten worden vermeld in de offerte
Artikel 4 Wat kunt u van Ballonnenidee verwachten
1.   Ballonnenidee zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap,
zorgvuldig uitvoeren. Ballonnenidee zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.
Ballonnenidee heeft een inspanningsverplichting.
2.    Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Ballonnenidee ervoor zorgen
dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen.
3.   Ballonnenidee zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Ballonnenidee
behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.\
4.  Ballonnenidee geeft geen garantie op de ballonnen
omdat deze erg weersafhankelijk zijn.
Artikel 5 Wat zijn uw verplichtingen
1.    U moet alle gegevens, die Ballonnenidee nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te
kunnen voeren, op tijd en volledig aan Ballonnenidee overhandigen. U bent ervoor
verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
2.    Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u
is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en
risico komen.
3.    U bent verplicht om de uitgevoerde werkzaamheden en de ballondecoraties, direct na levering te
keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk
telefonisch en binnen twee dagen schriftelijk aan Ballonnenidee worden gemeld. Zonder deze
melding worden de betreffende werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd en de verhuurde zaken
te zijn geleverd, zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Ballonnenidee conform de
overeenkomst heeft gehandeld.
4.   Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct
telefonisch en binnen twee dagen schriftelijk te worden gemeld aan Ballonnenidee zodat
Ballonnenidee in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig
reparaties te verrichten.
5.   U moet ervoor zorgen dat:

• Ballonnenidee op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de
plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen
te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
• Ballonnenidee tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en
goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt
hierover met Ballonnenidee als dat nodig is;
• Wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten,
zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat WOWballonnen met
zijn werkzaamheden begint, zodat WOWballonnen onbelemmerd zijn werkzaamheden
kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke
effectief wordt uitgevoerd;
• Ballonnenidee binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de
overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd,
indien Ballonnenidee de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan
verrichten;
• Ballonnenidee tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer,
opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van
overtollige materialen e.d.;
* Ballonnenidee kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel
benodigde energie, zoals elektriciteit, water e.d. De energiekosten komen voor uw
rekening;
* de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Ballonnenidee opgeslagen of
opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke
vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
* Ballonnenidee gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige
voorzieningen, zonder dat hieraan voor Ballonnenidee kosten zijn verbonden.
6.   U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, frames,
gereedschappen en machines e.d. die Ballonnenidee tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
7.   U staat Ballonnenidee toe naam duidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan
te brengen.
8.    U bent verplicht Ballonnenidee te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles
in de ruimste zin des woord.
9.    Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, bent u gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen
heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het
verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.
10.   Ballondecoraties blijven buiten slechts enkele dagen goed, dit is erg afhankelijk van de
weersinvloeden, zon, regen, storm enz. Wij raden u aan om ballonnen bij een temperatuur boven
de 23 graden in de schaduw te plaatsen en s’nachts binnen.
Artikel 6 Huur frames en apparaten bij
ballondecoratie
1.   In de ballondecoraties zit een frame. Dit frame is op huurbasis.
2.   U zal het aan u verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de
overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Balonnenidee verschafte
bedienings-, veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen

3.    U zal de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken met uiterste zorg behandelen en
gevaarlijke situaties te allen tijde voorkomen.
Wanneer u hier niet voor zorgt en er schade ontstaat, is de gehele schade voor uw rekening.
3.   Het is verboden, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de verhuurde of ter
beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie.
4.   Het is niet toegestaan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te
geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Balonnenidee.
5.   U mag geen veranderingen, van welke aard dan ook, aan de verhuurde of ter beschikking
gestelde zaken aanbrengen en/of deze zaken beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te
beplakken dan wel op andere wijze (uiterlijk) te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ballonnenidee.
6.   Wanneer Ballonnenidee uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van
veranderingen aan het verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke
zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor uw
rekening zijn.
7.   U zal op het overeengekomen tijdstip de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken,
identiek zoals ontvangen, in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel
afleveren aan gebruiker. De zaken dienen schoon ter beschikking te worden gesteld, wanneer dit
niet het geval is zullen reinigingskosten in rekening worden gebracht.
8.    U brengt de gehuurde frames van de decoraties tijdig retour binnen:
2 weken voor pilaren en bogen,
3 weken voor binnenpilaren
Bij het niet tijdig retour brengen van de frames wordt er een boete van €2,50 per dag in
rekening gebracht.
9.    Bij het niet terug brengen van de frames wordt de nieuwprijs voor aanschaf van de frames bij u
in rekening gebracht.
10.   Het moment van teruggave is het moment waarop Ballonnenidee al de verhuurde dan wel ter
beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.
Artikel 7 Entertainment
1.    Wanneer u diensten afneemt van Ballonnenidee met betrekking tot entertainment dient u
ervoor te zorgen dat de locatie, in het bijzonder het podium, in zodanige staat verkeerd dat de
diensten kunnen worden uitgevoerd zonder het treffen van verdere voorzieningen.
2.     U zorgt ervoor dat:
o er een nette, afsluitbare kleedruimte aanwezig is;
o er voldoende consumpties aanwezig zijn voor de medewerkers van Ballonnenidee;
o laden en lossen dichtbij het podium mogelijk is;
o er voldoende parkeergelegenheid is;
o wanneer u zorg draagt voor de licht- en/of geluidinstallatie, de apparatuur geheel op orde is.
Enige complicatie zullen voor uw rekening en risico zijn.
3.    U bent verantwoordelijk voor enige hinder van de bezoekers en/of het publiek en dient dan ook
voor voldoende assistentie te zorgen om enige hinder te voorkomen. U bent ook
verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers en/of het publiek. Hieronder
valt ook de verantwoordelijkheid voor enige schade die ontstaat door het openbaar maken of
verkopen van door bezoekers en/of publiek gemaakt foto´s, video´s of andere beeldmaterialen.
4.    BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor uw rekening, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen

5.     U zal er voor zorgen dat Ballonnenidee na het aflopen van de overeengekomen showtijd,
direct kan beginnen met afbouwen.
6.     Wanneer er zich omstandigheden voordoen waardoor er geen voldoende veilige uitvoering van
het optreden mogelijk is, mag Ballonnenidee geheel of gedeeltelijk geen doorgang geven aan
de uitvoering van de afgesproken diensten zonder dat zij enige aansprakelijkheid hiervoor
draagt.
7.    Op uw verzoek kan de showtijd worden verlengd, de duur van de verlenging zal als meerwerk
achteraf worden gefactureerd.
8.    Tijdens de show is er een volwassene in de buurt om alles in goede banen te leiden. De
entertainer is geen oppas
Artikel 8 Betaling
In de offerte zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
1.    Alle kosten zijn inclusief btw. (tenzij anders vermeld)
2.    Borg geldt voor de verhuur van zaken voor maximaal ( zie artikel 6.8 huur frames)
2 weken voor pilaren en bogen,
3 weken voor binnenpilaren
Wanneer u de zaken langer wilt huren, zal hiervoor een meerprijs worden berekend.
3.    Ballonnenidee heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met
prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen,
heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een
verhoging van de kosten voor Ballonnenidee met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen
één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan
kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met
Ballonnenidee schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.    Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag
Ballonnenidee haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft
voldaan.
5.    U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed
wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke
partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaam/zaken zullen
mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.
6.    Ballonnenidee verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze dient 14 dagen na de
factuurdatum maar uiterlijk 2 dagen vóór de levering te zijn voldaan
7.    Met betrekking tot entertainment, verstuurt Ballonnenidee rechtstreeks een factuur aan u, deze
moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar uiterlijk 2 dagen vóór het uitvoeren van de
werkzaamheden voldaan hebben
8.     Bedrijven hebben de mogelijkheid om achteraf te betalen (met een betalingstermijn van 30
dagen) mits er voor is gekozen de decoraties te laten bezorgen en op te halen.
9.     Voor bedrijven geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn van 30 dagen, u
direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze
rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke
incassokosten van Ballonnenidee betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 150,00.
10.   Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim
verkeert nadat u door Ballonnenidee bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een
termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u

wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd met een minimum van € 40,- ook mag
Ballonnenidee de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
11.    Ballonnenidee heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw
(betalings-)verplichtingen.
12.    Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum
schriftelijk aan Ballonnenidee laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag
als erkend.
Artikel 9 Annuleren
1.    Als u de overeenkomst met betrekking tot ballondecoratie annuleert, moet u de kosten
vergoeden die hierdoor door Ballonnenidee gemaakt moeten worden en de kosten die
Ballonnenidee al heeft gemaakt (waaronder winstderving) met een minimum zoals
opgenomen in onderstaande staffel:
* bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de
offerte/overeenkomst;
* bij annulering 14 dagen of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100% van
de offerte/overeenkomst.
2.    Als u de overeenkomst met betrekking tot entertainment annuleert, moet u de kosten vergoeden
die hierdoor door Ballonnenidee gemaakt moeten worden en de kosten die WOWballonnen al
heeft gemaakt (waaronder winstderving) met een minimum zoals opgenomen in onderstaande
staffel:
• Bij annulering 40 tot 15 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de
offerte/overeenkomst;
* bij annulering langer dan 15 dagen korter dan 7 dagen voor de aanvang van de
werkzaamheden: 75% van de offerte/overeenkomst;
* bij annulering 7 dagen of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100 % van
de offerte/overeenkomst.
3.    Ballonnenidee mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te
laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
* u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert
betalingszekerheid te stellen;
* er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele
stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht
van uw bedrijf of overlijden.
Ballonnenidee hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast
het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze
omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.
4.     Ballonnenidee heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.
Artikel 10. Internetprijzen en afbeeldingen
1.    Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Ballonnenidee zijn
inclusief btw (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeeren
typefouten.
2.     Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde
zaken. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen

optreden in het uiterlijk en de verpakking van de zaken. U kunt geen klacht indienen over
geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.
3.     Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van Ballonnenidee en mogen alleen na schriftelijke
toestemming van Ballonnenidee gebruikt worden.
Artikel 11. Overmacht
1.     Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Ballonnenidee niet, niet
tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen/zaken kan leveren, zonder dat dat
de schuld van Ballonnenidee is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare
tekortkoming van Ballonnenidee.
2.     Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting,
bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk,
stroomstoring tijdens een optreden, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming
door een leverancier van Ballonnenidee.
3.     Wanneer er sprake is van overmacht mag Ballonnenidee de uitvoering van de overeenkomst
opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor
schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
4.     Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst
schriftelijk ontbinden. Ballonnenidee is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12. Geheimhouding
1.    Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de
andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u
ingeschakelde derden.
Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
1.     U mag het werk van Ballonnenidee niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij
Ballonnenidee hiervoor toestemming aan u geeft. Ballonnenidee heeft het auteursrecht over
alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
2.     Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten,
merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en
illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van
Ballonnenidee en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook
wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën
benodigd voor het gebruik van de internetsite.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1.    Ballonnenidee verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Ballonnenidee kan echter
niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
2.    Ballonnenidee is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening
wanneer zij, nadat u Ballonnenidee in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals
van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval
Ballonnenidee derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
3.    Ballonnenidee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze
schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. WOWballonnen is enkel
aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid

4.     Als Ballonnenidee aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ballonnenidee. Wanneer het maximum verzekerde
bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Ballonnenidee slechts aansprakelijk tot
de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
5.      Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving,
productieverlies of waardevermindering van zaken is van vergoeding uitgesloten.
6.     Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet
doorleggen aan Ballonnenidee.
7.     De informatie op de internetsite wordt door Ballonnenidee met voortdurende zorg en aandacht
samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen
dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden
informatie. Ballonnenidee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei
wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid
van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet
beschikbaar zijn van de internetsite.
8.     Ballonnenidee draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander
voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
9.     Iedere aansprakelijkheid van Ballonnenidee vervalt wanneer u niet binnen 3 maanden nadat het
product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Ballonnenidee niet binnen
één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Ballonnenidee daarvan
schriftelijk in kennis stelt.
Artikel 15 Wijziging van deze voorwaarden
1.     Ballonnenidee kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2.     Ballonnenidee kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website
te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de
voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
bestaande overeenkomsten.
Artikel 16 Klachten en geschillen
1.     Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat
weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed
kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de
klacht, aan Ballonnenidee worden voorgelegd.
2.     Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter van de
Rechtbank Limburg. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één
jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.
Artikel 17 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit
voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing